Povinnosti provozovatele výtahů

Vyplývá obecná povinnost udržovat jakékoliv technické zařízení v mezích bezpečného provozu z §415 občanského zákoníku „každý je povinen počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví, na majetku, na přírodě a životním prostředí“. Jednoznačný právní závěr k tomuto ustanovení je ten, že „kdo nerespektuje ustanovení českých technických norem, nepředchází škodám“. A právě české technické normy jsou jediné, které řeší otázky spojené s povinnostmi zajišťujícími bezpečný provoz výtahů. Jaké jsou základní povinnosti, které by měl provozovatel výtahu respektovat, aby výše uvedenému ustanovení vyhověl?

Zejména jsou to:

  • Udržovat výtah v podmínkách bezpečného provozu prostřednictvím servisní firmy
  • Udržovat dokumentaci výtahu, doklady a pokyny pro provoz výtahu v řádném stavu a zajistit, aby servisní firma byla bezodkladně informována okamžitě při zjištění jakékoliv nesprávné funkce výtahu, po každém vyprošťovacím zásahu (pokud jej neprovádí servisní firma)
  • Po vyřazení výtahu z provozu na dobu delší než je lhůta mezi 2 odbornými prohlídkami výtahu (6/12 měsíců) a před jeho opětovným uvedením výtahu do provozu
  • Zajistit servisní firmě průběžný bezpečný a volný přístup do pracovních prostor s tím, že klíče ke dveřím (poklopům) do strojovny a prostoru pro kladky a ke kontrolním a nouzovým dveřím (poklopům) budou trvale k dispozici v budově, ve které je výtah umístěn, a jsou používány pouze pro vstup oprávněných osob
  • Zajistit podmínky pro vykonání odborných zkoušek, provádění inspekčních prohlídek ve lhůtách stanovených ČSN 27 4007, vzít v úvahu zjištěná provozní rizika výtahu a tyto co nejrychleji odstranit čímž se zbaví následků z obecné odpovědnosti za škody
  • Zajistit předepsané osvětlení prostorů a přístupů souvisejících s provozem výtahu
  • Zajistit vyprošťování osob uvězněných v klecích výtahů nepřetržitě po dobu 24 hodin denně nejdéle do 1 hodiny od obdržení požadavku na vyproštění. V případě, že výkon této činnosti je smluvně zajištěn jinými osobami než je servisní firma, tak zajistit jejich zaškolení a přezkoušení servisní firmou
  • Zajistit trvalé umístění a zřetelnou čitelnost jména a telefonního čísla servisní firmy na viditelném místě pro uživatele výtahu