Provoz a provozní rizika výtahu

V současné době je na provozovaných výtazích evidováno více jak 80 tzv. provozních rizik. Provozní riziko je definováno jako rozdíl mezi technickou vybaveností existujícího výtahu, vyrobeného a instalovaného podle tehdejších předpisů a požadavky současných norem a to zejména s ohledem na bezpečnost provozu.

Provozní rizika jsou rozdělena do několika úrovní s ohledem na četnost výskytu vzniklých nebezpečných situací a závažnosti daného Provozního rizika. Nalézt je můžeme v každé části konstrukce výtahu, která byla instalována před mnoha lety.

Níže naleznete šest hlavních provozních rizik:

1. POHON VÝTAHU

 • špatná přesnost zastavování v úrovni stanice, nebezpečí úrazu přepravované osoby při nástupu a výstupu z výtahu, nevyhovující brzda pohonu, musí být instalována dvojčinná brzda
 • chybějící kryty na trakčním kotouči a kladkách, nebezpečí úrazu servisních pracovníků
 • chybějící tepelná ochrana zařízení
 • neúčinné odhlučení, rušivé přenosy do okolních bytů
 • neúmyslný pohyb kabiny ve stanici

2. ROZVADĚČ VÝTAHU

 • chybějící ochrana proti záměně fází
 • nedostatečná ochrana proti zkratu
 • chybějící dorozumívací zařízení mezi strojovnou a klecí
 • chybí kontrola doby chodu

3. OMEZOVAČ RYCHLOSTI

 • nevyhovující omezovač rychlosti, pouze jednosměrný

4. KLEC VÝTAHU

 • klec výtahu bez klecových dveří, nebezpečí úrazu přepravované osoby, nutnost zabránit kontaktu osoby či nákladu se stěnou šachty
 • dřevěné ohrazení klece, nebezpečí požáru
 • nevyhovující zachycovače na kleci, je nutné zajistit zastavení klece při nekontrolovatelném pohybu klece dolů i nahoru
 • nedostatečné osvětlení kabiny
 • chybějící dálková nouzová signalizace, pro uvízlou osobu musí být zajištěna možnost dovolat se pomoci, spojit se přímo s centrálním nonstop dispečinkem servisní organizace (vyproštění uvízlé osoby musí být zajištěno do 1 hodiny od nahlášení)
 • chybějící servisní/revizní jízda
 • chybějící kontrola zatížení/přetížení klece

5. ŠACHTA VÝTAHU

 • nevyhovující (dřevěné) šachetní dveře
 • nebezpečný zámek šachetních dveří
 • nevyhovující nárazníky pod klecí a protiváhou
 • nedostatečná pevnost nosných prvků vyvažovacího závaží
 • vedení vyvažovacího závaží lany - nebezpečí střetu kabiny a protiváhy
 • nebezpečný přístup do prohlubně

6. STAVEBNÍ ČÁST

 • provozní rizika stavební části strojovny např. nevhodné nebo malé přístupy, nedostatečná velikost strojovny a šachty, nevhodné ohrazení šachty, nízké přejezdy

Výše uvedené se jedná pouze o výběr nejčastějších provozních rizik.