Servisní činnost dle ČSN

Periodické odborné úkony prováděné na výtazích dle ČSN

1. Odborná prohlídka - OP (dříve REVIZE)

Odborná prohlídka je dle ČSN 274002 prohlídka výtahu a funkční vyzkoušení bezpečnostních prvků, komponent a ostatních zařízení výtahu za účelem posouzení celkového stavu výtahu. Odbornou prohlídku provádí odborný servisní pracovník servisní firmy, která smluvně zajišťuje servis výtahu.

Kategorie I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999

Druh výtahuLhůty (interval)

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách s převažujícím volným přístupem veřejnosti

3 měsíce
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 4 měsíce
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 měsíců

Kategorie II. - Výtahy uvedené do provozu před 1.4.1999

Druh výtahuLhůty (interval)
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách
s převažujícím volným přístupem veřejnosti
2 měsice
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů v budovách používaných převážně uživateli budovy s omezeným přístupem veřejnosti 3 měsíce
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 měsíců

Pokud byla u výtahů v provozu podle kategorie II. odstraněna zjištěná provozní rizika spadající do úrovně vysokých rizik podle přílohy B ČSN 274002, platí pro tyto výtahy lhůty uvedené v kategorii I. - Výtahy uvedené do provozu po 1.4.1999.

2. Odborná zkouška - OZ (dříve REVIZNÍ ODBORNÁ ZKOUŠKA)

Odborná zkouška je dle ČSN 274007 zkouška výtahu prováděná v pravidelných intervalech k ověření funkce a způsobilosti k dalšímu provozu zahrnující i prověření elektrického zařízení výtahu a zjištění nebezpečí či nebezpečných situací. Odbornou zkoušku provádí zkušební technik servisní firmy.

Druh výtahuLhůty (interval)
Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladů 3 roky
Výtahy určené pouze k dopravě nákladů a malé nákladní výtahy 6 let

Lhůta pro první odbornou zkoušku se odvozuje od data provedení výtahu do provozu nebo od data poslední odborné zkoušky provedené podle ČSN 274007.

3. Inspekční prohlídka

 

Inspekční prohlídka je dle ČSN 27 4007 posouzení technického stavu výtahu za účelem vyhodnocení bezpečnostní úrovně výtahu z hlediska vyskytujících se provozních rizik podle ČSN EN 81-80 a stanovení konstrukčních opatření k jejich odstranění. Inspekční prohlídku provádí inspekční orgán typu A podle ČSN EN ISO/IEC 17020.

Výtahy určené k dopravě osob nebo osob a nákladůLhůty (interval)

  První inspekční prohlídka u výtahů uvedených do provozu

9 let od data uvedení do provozu

Opakované inspekční prohlídky

6 let

U výtahů určených pouze k dopravě nákladů a u malých nákladních výtahů se termíny a lhůty inspekčních prohlídek nestanoví.

4. Kontrola provozuschopnosti evakuačních a požárních výtahů

Provádí se pouze u těchto výtahů. Evakuační a požární výtahy jsou požárně bezpečnostními zařízeními ve smyslu vyhlášky č. 246/2001 Sb., u kterých musí být prováděna kontrola provozuschopnosti těchto zařízení k zajištění jejich správné funkce. Kontrolu mohou provádět pouze odborně způsobilé osoby nebo technici požární ochrany. Odpovědnost za provedení kontroly jde za vlastníky nebo provozovateli budov.

Druh výtahuLhůty (interval)
Evakuační výtahy 1 rok
Požární výtahy 1 rok

5. Provozní prohlídka (PP - činnost dozorce výtahu, PP může být zajišťována servisní firmou nebo provozovatelem)

U výtahů uvedených do provozu po 1.5.2004 již není nutné provádět provozní prohlídky což je činnost dozorce výtahu, pokud to nevyžaduje pokyn výrobce.
Jedná se o prohlídku stavu viditelných částí a ověření správné funkce výtahu za účelem pravidelného prověřování bezpečnosti a provozní způsobilosti výtahu.

Druh výtahuLhůty (interval)

Výtahy určené k dopravě osob

2 týdny

Malé nákladní výtahy

4 týdny

UPOZORNĚNÍ: Data prezentovaná na této stránce jsou pouze informativní. Pro stanovení závazných termínů doporučujeme vždy vycházet z plného znění platných norem.